Ordenantzak 2017

ITSASONDOKO UDALA

2018 urterako ordenan­tza fiskalen aldaketa

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, behin betiko onartu­tzat jo dira 2017ko urriaren 16ean, Udalba­tza­rrak hartutako hasierako erabakiak, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzak alda­tze­koak, 2018 urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldatutako testuak honakoak izanik:   

 

ERANSKINA

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Potentzia eta ibilgailu mota Euro

a) Turismoak.

9 z. fiskal baino ­gutxiagokoak 28,44
9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak 71,60
12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak 125,33
14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak 173,30
16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak 229,62
20 z. fiskaletik gorakoak 283,42

b) Autobusak.

21 plaza baino ­gutxiagokoak 157,42
21etik 50 plaza bitartekoak 249,22
50 plazatik gorakoak 326,98

c) Kamioiak.

1000 kg. baino ­gutxiagoko karga erabil 79,94
1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil 174,87
2.999 9.999 bitarteko karga erabil 261,58
9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik 326,98

d) Traktoreak.

16z. fiskaletik beherakoak 33,37
16etik 25z. fiskaletara bitartekoak 58,29
25z. fiskaletik gorakoak 183,65

e) Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko atoi eta erdi-atoiak.

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak 33,37
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil. 58,29
2.999gorakoak 183,65

f) Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak 9,24
125 zk. rainoko motozikletak 9,24
125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak 15,87
250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak 32,32
500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak 66,86
1.000 zk.tik gorako motozikletak 133,62

Ondasun Higiezinen gaineko zerga arau­tzen duen 1. Eranskina Alda­tzea.

Eranskinaren aldaketa:

Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenan­tza Fiskaleko eranskinaren aldaketa. (GAO 2017-12-07)

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa

  1. Hirilurreko ondasun Higiezinen gaineko Zerga: 0,168.
  2.  Industrial eremuetako ondasun higiezinen gaineko zerga 0,60.

Etxe­bizi­tza ­hutsen errekargua:

2012/4. Foru Arauaren arabera, udal honetan %50eko errekargua aplika­tzen da Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera errekargu horren aplikaziotik kanpo geratuko diren egoerak honako hauek izango dira:

Horretaz aparte uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauaren 1. artikuluan ezar­tzen den eran Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan % 50eko errekargua aplikatuko da. Errekargua aplika­tze­tik kanpo geratu dira honako egoeratan daudenak:

Etxebizitza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez diren etxebizitzetan 100etik 50eko errekargua kobratzen jarraitzea eta errekargua aplikatzetik kanpo geratuko diren salbuespenak aldatzea honako hauetara:

 

OHZn hobariren bat dutenak

Ostatu, ostaratze, hostal jarduerari atxikitakoak

Zahar etxe eta antzekoetan erroldatutako pertsonenak. Etxebizitza bat gehienez. Ofizialki onartutako mendekotasun egoera dela etxebizitzan inor erroldaturik ez 39/2006 Mendekotasun legearen onuradunak.

Bizigune programan atxikita egoteagatik hobaria dutenak. Bizigune programan egonda oraindik alokatu gabe daudenak

Oinordekotzan hartu dutenak (bi urte)

Azken 2 urtetan alokatuta egon den etxea eta berriz ere alokatzeko dagoenean baino urtarrilaren 1ean alokatu gabe daudenak.

Jarduera ekonomikoetara bideratutako etxebizitzak, ezinbestekoa izanik, JEZn altan egotea. Lanbide edo merkataritza jardueretan ari direnak.

Antolamenduz kanpo daudenak, erortzeko zorian aitortuak (ruina), hirigintza kudeaketara lotuak. Babes berezi mailan deklaratutako etxebizitzak.

Batuta dauden etxebizitzak, nahiz eta jabetza erregistroan bi finka izan eta bi ordainagiri eduki.

Ordainagiri bakarrean ageri diren etxebizitzak erregistroan finka bakarra delako (jabetza bertikala)

Etxebizitza librea erosi denetik urte beteko epean, jabe hartze baimena ematen denetik edo eskritura egiten denetik kontatzen hasita.

 

Ordenan­tza Fiskalaren Eranskina Alda­tzea, Zerbi­tzu Publikoak Eskain­tze­agatik eta Administrazio Ekin­tzak Egitegatiko Tasak arau­tzen dituena.

Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin­tzako baimenak ematearen tasa alda­tzea.

  • 6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak 28 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
  • 6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak 140 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
  • 30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 280 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
Ur hornidura tasa tasak

Ur hornidura tasa %2ean igotzea honako tarifa hauetara: (GAO 2017-12-07)

Etxe­bizi­tze­tan

Ur kon­tsu­moa (m³) 0,877
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 2,50
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona%30 (m³) 0,263
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 15

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da

Industria, taberna, komerzio e.a.

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,1754
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 5,000
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona (m³) 0,526
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 24,480
Hiruhilabeteko gutxieneko m3 15,000
Ur akometida tarifa ezartzen da 60,000
Ur baja prezintoa jartzeko tarifa 20,000

Hileta zerbi­tzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea.

Hileta zerbi­tzuei eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasaren aldaketa  %1,5 portzentaian honako hauetara:

Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena.

A) Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Guru­tzea 4,39
Plaka 341
Ida­tzia hizkiko 2,08
Kon­tze­sioa 106,84
Grabatua 1. eranskina 134,79
Grabatua 2. eranskina 85,45
Argazkia 97,63

B) Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kasa 90,41
Pol­tsa 7,97
Plaka 78,34
Loron­tzia 57,25
Ida­tzia (hizkiko) 1,93
Guru­tzea 3,95
Kon­tze­sioa 159,03

C) Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

Hobira­tze eta desobira­tze lanak
Gorpuaren hobira­tzea Herritarra denean 63,62
Gorpuaren hobira­tzea Kanpotarra 106,10
Gorpuaren hobira­tzea panteoian 201,56
Gorpuaren hobiratzea panteoian udal langileekin egitea ezin denean 355,25
Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzentzeko desobira­tzea 63,62
Beste hilerri batetara eramateko 106,10
Doakion eskaerak, errautsak kaxara zuzentzeko lanak 30,45
Gainon­tzeko desobiraketak ezer ez
Zabor bilketa zerbi­tzuko tasak.

Zabor bilketa zerbitzuko tasak igotzea %2ko igoera aplikatuz honako hauetara:

Etxe­bizi­tza bakoi­tzeko urteko tasa 125
Hirigunetik urrun dauden baserriak urteko tasa 57
Lokal komerzial, ileapaindegiak urteko tasa 125
Industria, almazen, urteko tasa 455
Merkatal edo industri Iharduera ezarri gabe industrial guneetan kokaturik dauden pabeloiak urteko tasa 295
Taberna, jate­txe, elkarte, pen­tsio e.a. urteko tasa 567
Talleres Jaso S.A. urteko tasa 3.417
Estolderia tasa:
Inspekzio tasa 4,26
lnspekzio eta kon­tser­bazio tasa 14,92
Kirol instalazioen erabilera tasak igo­tzea honako tarifa hauetara.
Itsa­sondoko Errota frontoiaren alkilerra ordu bakoi-tzeko 6,50
Argi indarraren erabilera argi guztiak orduko prezioa 7,50
Establezimenduak ireki­tzeko tasa aldatzea %1,5 igoera aplikatuz honako hauetara:

Sailk. Actividades gabe Sailk.

aktibitatea sailk.gabe sailkatua
Industriak 936 737
Merkatalak, zerbi­tzuak, hostalari­tza 562 421
Gasezko berogailua jar­tzea 105  53
Iharduerarik gabeko biltegiak 421 233
Nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak 117 789

Zerbi­tzu publikoak eskaini eta iharduera administratiboak buru­tze­agatik ordaindu beharreko Tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenan­tza Fiskalaren eranskina alda­tzea, Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau­tzen dituena.

Indarrean dagoen Ibi tasa alda­tzea honako tarifa hauetara:

  • Ibilgailu baten­tzako edukiera duten garajeak 9,77 eurotako urteko tasa.
  • Ibilgailu bat baino gehiagoko edukiera duten edifiziotan, garajeak duen ibilgailu plaza kopuruengatik bikoiztuta kalkulatuko da ordaindu beharreko tasa.
Udal aparkalekuaren erabilpen tasa (euro)
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatutakoak 6 hilabeteko epean 32.56
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatu gabeak 6 hilabeteko tasa 65,12
Roulottak eta karabanak Itsa­sondoko bizilagunak 6 hilabeteko eperako 16.28
Beko kaleko zelaiaren tarifak
A) Hilabeteko tasa 50,00
B) Hilabeteko tasa 100,00
C) Hilabeteko tasa 100,00
 

Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probe­txa­mendu bereziaren tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek Errekur­tso Konten­tzioso-Administratiboa jarri ahal izango dute aipatutako erabakien kontra, Errekur­tsoa bi hilabeteko epean jarri beharko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita, Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Nagusiko dagokion Salaren aurrean.

Hori horrela izanda ere, eta aipatutako arauak baimen­tzen duen gisan, interesatuek erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahal izango dute, nahi izanez gero eta bide konten­tzioso-administratiboa erabili aurretik, hilabeteko epean, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Foralaren aurrean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aipatutako erabakiak argitara­tzen diren egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita.

Itsasondon, 2017ko abenduaren 5a. Alkatea.

 

(176) (11996)